Program rozwoju Przedszkola

Nasz priorytet:


Przedszkole otwarte
na oczekiwania i potrzeby
dzieci i rodziców

 

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w planach działania przedszkola na poszczególne lata.

Rok szkolny 2013/2014

Cel szczegółowy:

„Twórczy Przedszkolak”


Zadanie:

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.

Cele:

-       Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną.

-       Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej.

-       Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych.

Działania:

1. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.

2. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:

-  Kąciki plastyczne

-   Kąciki teatralne

-   Skrzynie skarbów

-   Ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki

-   Ekspozycje dzieł znanych twórców

-   Galerie, wystawy i wernisaże w przedszkolu i poza nim.

3. Aukcje prac i wytworów dzieci związane z uroczystościami przedszkolnymi i świętami.

4. Przegląd i wystawa prac plastycznych dzieci ze współpracujących przedszkoli.

5. Udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych w środowisku.

6. Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:

-   Koncerty muzyczne

-   Teatrzyki w przedszkolu i wyjścia do teatru.

-   Wystawy i pokazy sztuki ludowej

-   Wystawy, galerie, wernisaże, koncerty

7. Udział w akcjach organizowanych przez środowisko:

-  Kubusiowi Przyjaciele natury

-  Pij wodę, będziesz wielki

-   Akcja "Pomóż dzieciom przetrwać zimę"

-   Akcja "Góra grosza".

-   Zbieranie darów dla dzieci.

Monitorowanie

Diagnozowaniu rezultatów dotyczyć będzie sposób rozwijania aktywności twórczej dzieci. Zastosujemy narzędzia: ankiety dla rodziców, ankiety dla nauczycieli, karty obserwacji dzieci, karty kontroli dokumentacji nauczyciela, arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą, analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja

Będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2013/2014, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę, w danym roku. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:

Dzieci:

    Znają różnorodne techniki plastyczne
    Znają różnorodne formy i środki wyrazu artystycznego
    Potrafią posługiwać się różnorodnymi materiałami i narzędziami w realizacji własnych zamierzeń artystycznych
    Potrafią wyrażać swoje stany emocjonalne i przeżycia poprzez różnorodne formy wyrazu
    Wykazują inwencję, aktywność w pracach, wytworach i działalności własnej.

 

Rok szkolny 2014/2015

Cel szczegółowy:

„Nasze emocje i uczucia”

Zadania:

    Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności

Cele:

1. Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.

2. Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie.

3. Poznawanie i utrwalanie własnych praw i obowiązków.

4. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.

5. Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci.

6. Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie różnych formach aktywności.

 

Działania:

1. Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno- emocjonalny dzieci.

2. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dzieci:

o aranżacja i modernizacja sal

o stosowanie różnorodnych pomocy, rekwizytów, dekoracji do zajęć, uroczystości i innych form pracy

3. Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka

o prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

o podejmowanie celowych działań pedagogiczno-psychologicznych zmierzających do eliminacji zachowań agresywnych, akceptacji innych

o prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw, kolegów (np. kalendarze nastrojów dzieci, wywiad z dzieckiem).

4. Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach teatralnych i festiwalach.

5. Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami.

6. Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych

o opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie.

o dostarczanie wzorów właściwego zachowania się

o ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp.

7. Zorganizowanie kiermaszów świątecznych z wytworami dzieci.

8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

Monitorowanie

Dotyczyć będzie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności. Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: karty kontroli dokumentacji, karty obserwacji, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitacja diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca pracę

nauczyciela, analiza dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek słu

służące do ich ewaluacji.

Oczekiwane efekty:

1. Znają własne prawa i obowiązki

2. Identyfikują i nazywają różnorodne uczucia i stany emocjonalne

3. Podejmują próby oceny postępowania innych oraz działań własnych

4. Potrafią odwoływać się do zasad współżycia w grupie, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych

5. Rozumieją konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia w grupie

6. Chętnie podejmują wszelkie formy działalności artystycznej

7. Potrafią wyrażać stany emocjonalne i uczucia w różnorodnej działalności

8. Posługują się różnorodnymi, zwłaszcza niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu artystycznego

Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2014/2015, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Rok szkolny 2015/2016

Cel szczegółowy:

„Wszechstronny rozwój osobowości dziecka poprzez aktywizujące metody pracy.”

Zadanie:

Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Cel:

Rozwijanie wszechstronnej osobowości dziecka poprzez aktywowanie wielozmysłowe.

 

Działania

    modyfikowanie kodeksów grupowych „systemów motywacyjnych”, zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci;
    wspieranie wszechstronnej edukacji dziecka poprzez właściwe różnicowanie, stosowanie metod aktywizujących;
    diagnozowanie poziomu wiedzy, umiejętności, zachowań i potrzeb dzieci, poprzez obserwację i analizę wytworów działalności dziecięcej;
    realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego;
    ewaluacja działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych;
    propagowanie i przestrzeganie praw dziecka;
    uwzględnianie w procesie wychowawczym uniwersalnych wartości i postaw prospołecznych;
    umożliwienie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej;
    wykorzystywanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci z emocjami;
    stwarzanie warunków do prezentacji swoich zainteresowań i umiejętności na forum grupy i przedszkola, oraz poza nim

 

Monitorowanie

Dotyczyć będzie sposobów rozwijania osobowości  dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych metod i  form aktywności. Zastosujemy narzędzia:  arkusze ankiet, karty obserwacji, karty kontroli dokumentacji nauczyciela, arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, obserwacje zajęć, analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ewaluacji.

 

Oczekiwane efekty:

Dzieci:

nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową;

w przedszkolu dzieci pobudzane są do rozwoju własnej aktywizacji;

w przedszkolu respektowane są normy społeczne

 

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2015/2016, a wyniki zostaną przedstawione na  Posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2016r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.