Zadania

„Rozwijanie postaw twórczych dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i umożliwienie dzieciom kontaktu ze sztuką”
Zostań sponsorem

Nasze przedszkole liczy już ponad 50 lat. Pragniemy, by koszty funkcjonowania placówki były jak najniższe. Chcielibyśmy zaoferować naszym dzieciom jak najbogatszą ofertę programową. Każda działalność wymaga jednak nie tylko zaangażowania pracowników, ale również odpowiedniego czasu i funduszy. Jesteśmy otwarci na współpracę w różnym zakresie sponsorowania:

 • całkowite lub częściowe finansowanie organizowanych imprez, wyjazdów, wycieczek, zajęć
 • dostarczanie usług (np. przewozowych, remontowych)
 • doposażanie przedszkola (np. zabawki, pomoce dydaktyczne)
 • organizację spotkań, pogadanek, występów
 • wszelkie inne atrakcyjne propozycje.


Wdzięczność i radość dzieci jest wartością nieocenioną.

Możemy zaoferować zamieszczenie informacji o sponsorze i jego ofercie, a także reklamy:

 • na tablicach ogłoszeniowych
 • w budynku przedszkola
 • na zewnątrz budynku,
 • w przedszkolnej gazetce.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola tel. 23/ 662 26 10

Wszelkie uwagi i pytania można także zadawać poprzez nasz e-mail.

Już kilka firm i osób dołączyło na grona naszych przyjaciół, MOŻE ZNAJDZIE SIĘ KTOŚ JESZCZE?

Prawa i obowiązki przedszkolaka

Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat, Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

– właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
– szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania,
– ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej,
– poszanowaniu jego godności osobistej,
– poszanowaniu własności,
– opieki i ochrony,
– partnerskiej rozmowy na każdy temat,
– akceptacji jego osoby.

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

– Przestrzegać wszelkich umów zawartych z nauczycielką, a w szczególności:
– nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki,
– zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. związane ze zdrowiem dzieci, sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne,
– szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu,
– dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, których przebywa,
– przejawiać właściwy stosunek do rówieśników osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych

„Uczynić dziecko aktywnym, twórczym, myślącym, wrażliwym i otwartym.
Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.
Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy lecz przekazujmy.

Pozwalajmy dzieciom pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo chciało chcieć.”

Janusz Korczak

 

   Słowo wizja z definicji ma zabarwienie pozytywne, tak więc i wizja przedszkola jest stworzeniem obrazu, polem, w którym urzeczywistniamy swoje marzenia. Jeśli tak jest, wizja sprawia, że z dużo większym zapałem rozpoczynamy pracę, działamy bez względu na trudności jakie piętrzą się przed nami, bo nadaje temu wszystkiemu sens, dodaje mocy twórczej i motywacji. Wizja wyzwala w nas odwagę, by dokonywać czegoś bardzo ambitnego, nieprzeciętnego, czegoś, czego nie odważylibyśmy się dokonać bez widzenia jasnych stron naszych działań i pozytywów naszego postępowania. Wizja pozwala sięgać po rzeczy wielkie, wspinać się na szczyt, na którym marzenia i jawa zlewają się w jedno.

   Wizja naszego przedszkola stawia dziecko w centrum zainteresowania, bo to ono jest budowniczym samego siebie, co niejako dokładnie wyznacza jego miejsce, a co za tym idzie miejsce wychowawcy, który staje się pomocnikiem, a nie twórcą, tym który wspiera rozwój dziecka, a nie dokładnie określa jego przebieg. To dziecku należne jest pierwsze miejsce, a nauczyciel za nim podąża.

   Wizja naszego przedszkola obejmuje również aspekt edukacyjny, pozwala na śmiałe eksperymentowanie ze światem i zjawiskami w nim zachodzącymi, co sprawia, że nauka i zdobywanie wiedzy to przyjemność i wspaniała przygoda, a nie przykry obowiązek.

 • Pragniemy pobudzić inwencję twórczą dziecka poprzez samorealizację w ekspresji muzycznej, plastycznej i ruchowej.
 • Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu będą miały stworzone przyjazne warunki rozwoju emocjonalnego, duchowego, umysłowego i fizycznego.
 • Będziemy rozpoznawać indywidualne potrzeby wychowanków i starać się je zaspokoić.
 • Chcemy, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci.
 • Naszym marzeniem jest, aby nasi wychowankowie wyrośli na ludzi wrażliwych, twórczych, o szerokich zainteresowaniach, o różnorodnych talentach i umiejętnościach.

Misja Przedszkola jest jego organizacyjnym samookreśleniem się – przesłaniem dotyczącym tego, czym będziemy kierować się w codziennych działaniach prowadzących do urzeczywistnienia wizji. Misja konkretyzuje ogólny cel działania przedszkola. Odpowiada na pytanie: PO CO ISTNIEJĘ?

   Klarowna odpowiedź na to pytanie sprawiła, że określiliśmy cele ogólne, nadaliśmy konkretny kształt temu, co będzie działo się w naszym Przedszkolu, daliśmy miejsce wszystkim ważnym strukturom, tak by każdy mógł umiejscowić w misji przedszkola siebie. Jesteśmy przekonani, że misja dobrze skonstruowana daje również poczucie bezpieczeństwa i jest podstawą wszelkich dobrych relacji w przedszkolu: nauczyciel – rodzic, rodzic – dyrektor i dyrektor – nauczyciel.

 

„Dajmy dzieciom możliwości , by stawało się badaczem, odkrywcą i w końcu twórcą, wiedziało o tym, jak żyć i jak postępować”

 

Nasze przedszkole stwarza dziecku warunki do indywidualnego rozwoju oraz zaspokojenia jego potrzeb i aspiracji, pomaga osiągnąć gotowość szkolną.

Akceptujemy każde dziecko takim jakie jest, szanujemy jego godność osobistą, stoimy na straży praw dziecka, budujemy jego system wartości i kształtujemy tożsamość.

Stosujemy aktywne metody pracy w całym procesie edukacyjnym, rozwijamy umiejętności dziecka, wyzwalamy jego samodzielność i aktywność.

Zapewniamy wszechstronne warunki do rozwoju zainteresowań i zdolności dziecka, rozbudzamy jego inwencję twórczą.

Aktywnie wspieramy rodzinę w procesie wychowania, staramy się sprostać jej oczekiwaniom w sprawach rozwoju dziecka.

Mamy bogatą ofertę wielokierunkowej edukacji dziecka, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną.

Istotą naszej pracy jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa oraz atmosfery zrozumienia i życzliwości.

Szanujemy decyzje dziecka przy dokonywaniu wyborów, uczymy kompromisowego rozwiązywania konfliktów oraz opanowywania negatywnych emocji.

Jesteśmy otwarci na wszechstronną współpracę z rodzicami i całym środowiskiem lokalnym.

Angażujemy się we wszystkie działania mające na celu dobro i prawidłowy rozwój dziecka.

Działamy na terenie Miasta Płońsk.

Zapewniamy okazję do różnorodnych, ciekawych zajęć, umożliwiając wszechstronny rozwój osobowy, intelektualny, psychiczny, zdrowotny i społeczny.

Istniejemy, by przekazywać dzieciom wiedzę i umiejętności potrzebne w dalszym życiu, wyposażając je  w system wartości uniwersalnych.

Efektywnie wspomagamy rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w korelacji ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

Chcemy by wychowanek przedszkola był samodzielny, twórczy, otwarty, na kontakty z innymi, dobrze przygotowany do rozpoczęcia nauki w szkole.

Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne, bez względu na jego poziom rozwoju intelektualnego lub ruchowego.

Oferujemy dobrze wyposażone sale dydaktyczne, smaczne i zdrowe posiłki, fachową kadrę pedagogiczną, przyjemne otoczenie przyrodnicze. Umożliwiamy udział w zajęciach dodatkowych.