O nas

Przedszkole nr 3 jest placówką̨, która pełni swoje funkcje zgodnie z przyświecającą̨ jej misją.

Naszym wychowankom zapewniamy pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

Program pracy wychowawczo-dydaktycznej realizowany jest we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Placówka, zgodnie z Ustawą z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty, wprowadzającą zmiany w zakresie funkcjonowania przedszkola, została przekształcona z przedszkola państwowego w samorządowe i działa na podstawie rozporządzeń́ wykonawczych do tej Ustawy oraz Statutu.

Przedszkole mieści się̨ w jednopiętrowym budynku z jasnymi salami dla każdej grupy wiekowej, salą do zajęć́ gimnastycznych, indywidualnych oraz zapleczem gastronomicznym.

Naszym atutem jest przestronny, starannie zagospodarowany ogród przedszkolny z wydzielonymi strefami zabaw otoczony zielenią dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu „Rozwój terenów zieleni w Płońsku i jego obszarach funkcjonalnych” i za sprawą współpracy z organem prowadzącym. Dużym plusem jest także własna kuchnia, w której przygotowywane są smaczne, zdrowe, pełnowartościowe posiłki dla dzieci,
a także dania w oparciu o indywidualnie dopasowane diety.

Za zgodą rodziców, placówka stwarza chętnym dzieciom warunki do rozwoju zainteresowań́ i zdolności, oferując udział w darmowych zajęciach dodatkowych takich jak: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna.

Przedszkole realizuje również̇ nieodpłatną naukę̨ religii, którą̨ włącza do planu zajęć́ w najstarszej grupie wiekowej.

Od kilku lat w przedszkolu wprowadziliśmy zwyczaj nazewnictwa grup wiekowych, którego inspiracją okazał się̨ las – Krasnoludki, Muchomorki, Pszczółki, Gumisie,
Sówki. 

Placówka przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę̨ powszechnej dostępności.

Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa Ustawa Prawo Oświatowe. Dla nowoprzyjętych do przedszkola dzieci organizujemy zajęcia adaptacyjne.

Dziecko w naszym przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do: właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego oraz dydaktycznego, szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, poszanowania jego godności osobistej, własności, opieki, ochrony i akceptacji.

Zatrudnieni nauczyciele posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe i zapewniają wysoką jakość́ nauczania i wychowania m.in poprzez stosowanie nowatorskich metod i technik pedagogicznych, otwierając się̨ na potrzeby dzieci.

Dokładamy starań, aby dla każdego dziecka przedszkole było miejscem przyjaznym, w którym odkrywa się dziecięce możliwości, zdolności i wspiera dziecko w rozwoju, ucząc go kierowania własną aktywnością, współpracy oraz proponując naukę przez zabawę  działanie. Każde dziecko odnosi u nas sukcesy na miarę swoich możliwości. Staramy się wychodzić także naprzeciw oczekiwaniom rodziców.

Treści dydaktyczne i wychowawczo – opiekuńcze realizowane są w oparciu o programy wychowania przedszkolnego w pełni zgodne z zaleceniami ministerstwa oraz obowiązującą podstawą programową.

Ponadto, realizujemy programy własne i innowacje nauczycieli, wspomagające indywidualny rozwój dziecka, pobudzające aktywność́ umysłową i kształtujące pozytywne widzenie siebie w różnych sytuacjach.

W przedszkolu zatrudniony jest zespół specjalistów i pracowników przygotowanych do wspierania pracy edukacyjnej i działań opiekuńczych wobec dzieci. Służą także pomocą rodzicom.

Oprócz Dyrektora i Rady Pedagogicznej w prawidłowym funkcjonowaniu przedszkola istotną rolę odgrywa personel administracyjno-obsługowy ściśle współpracujący̨ z
nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Mamy szeroki wachlarz imprez i uroczystości dla dzieci i rodziców, które stały się swoistą tradycją naszego Przedszkola.

Promujemy przedszkole w środowisku lokalnym poprzez udział w festiwalach, konkursach, przedstawieniach teatralnych oraz prezentowanie dorobku artystycznego w różnych placówkach oświatowych.

Nasi wychowankowie rozpoczynają z sukcesem i bez stresu naukę w szkole.

Udział w akcjach

Nasze przedszkole bierze czynny udział w różnych akcjach społecznych i zbiórkach charytatywnych. Podjęte działania rozwijają empatię, uczą większej wrażliwości na
potrzeby i problemy innych ludzi i zwierząt, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej. 

Każde dziecko w naszym przedszkolu uroczyście obchodzi dzień swoich urodzin.

Aktywnie uczestniczymy w działalności środowiska lokalnego kształtując w dzieciach wrażliwość, przywiązanie do tradycji, regionu i radość z bycia częścią swoistej
wspólnoty.

Największą radością jest dla nas życzliwość wdzięcznych absolwentów chwalących się osiągnięciami w szkole oraz życzliwy uśmiech zadowolonych rodziców.

Przedszkolaków
0 +
Grup przedszkolych
0
Posiłki dziennie
0
Zajęć w miesiącu
0 +