Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – ART. 24 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R.
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Obowiązek informacyjny w stosunku do pracowników. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE                   ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 3 w Płońsku z siedzibą w Płońsku przy ulicy Wolności 18, 09-100 Płońsk.

 

 1. Osoba odpowiedzialną ze strony Administratora we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i realizacją przysługujących Państwu w tym zakresie praw jest Inspektor Ochrony danych. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewelina Losz. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod nr 694-487-667 bądź listownie na adres: Kancelaria Adwokacka BDG Consulting ul. Gwiażdzista 7 a lok. 8,01-651 Warszawa.

III. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych o charakterze dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym, a w zakresie w jaki podanie danych osobowych jest dobrowolne m.in. w celu upublicznienia wizerunku, promocji Przedszkola na stronie internetowej, przedszkolnym profilu na portalu społecznościowym, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator. W przypadku, jeżeli przepisy te nie wskazują okresu przechowywania przetwarzanych danych, dane osobowe będą przechowywane przez możliwie najkrótszy okres niezbędny do realizacji celów

 

 1. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym calu niż pierwotny cel ich przetwarzania.

 

 1. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie mogą być konsekwencje niepodania określonych danych.

 

VII. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:

 

 1. a) osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

 

 1. b) podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi związane jest konieczność przetwarzania danych ( podmioty przetwarzające).

 

 1. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.

 

 1. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

 

 1. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, a w przypadku wyrażenia.

 

XII.  Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych przez RODO w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

W PRZEDSZKOLU NR 3 W PŁOŃSKU

Informujemy, że na terenie Przedszkola nr 3 w Płońsku przy ul. Wolności 18, 09-100 Płońsk prowadzony jest monitoring wizyjny.

 

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Przedszkole nr 3 w Płońsku przy ul. Wolności 18, 09-100 Płońsk, reprezentowane przez Dyrektora przedszkola.
 2. W Przedszkolu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Ewelina Losz. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod nr 694-487-667, 690-684-574 bądź listownie na adres: Kancelaria Adwokacka BDG Consulting, ul. Gwiaździsta 7 a lok. 8, 01-651 Warszawa.
 3.  Monitoring wizyjny jest stosowany zgodnie z:
 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 • 108 a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 r. poz. 996).
 1. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie należącym do Przedszkola nr 3 w Płońsku oraz zabezpieczenia mienia.
 2. Nagrania z monitoringu mogą być przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od dnia nagrania.
 3. Zakres przetwarzania danych obejmuje dane osobowe jakim jest wizerunek osób utrwalony na urządzeniu rejestrującym.
 4. Nagrania z monitoringu mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 5. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ww. przepisów.
 7. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.