Misja

Misja Przedszkola jest jego organizacyjnym samookreśleniem się - przesłaniem dotyczącym tego, czym będziemy kierować się w codziennych działaniach prowadzących do urzeczywistnienia wizji. Misja konkretyzuje ogólny cel działania przedszkola. Odpowiada na pytanie: PO CO ISTNIEJĘ?

   Klarowna odpowiedź na to pytanie sprawiła, że określiliśmy cele ogólne, nadaliśmy konkretny kształt temu, co będzie działo się w naszym Przedszkolu, daliśmy miejsce wszystkim ważnym strukturom, tak by każdy mógł umiejscowić w misji przedszkola siebie. Jesteśmy przekonani, że misja dobrze skonstruowana daje również poczucie bezpieczeństwa i jest podstawą wszelkich dobrych relacji w przedszkolu: nauczyciel - rodzic, rodzic - dyrektor i dyrektor - nauczyciel.

 

"Dajmy dzieciom możliwości , by stawało się badaczem, odkrywcą i w końcu twórcą, wiedziało o tym, jak żyć i jak postępować”

 

Nasze przedszkole stwarza dziecku warunki do indywidualnego rozwoju oraz zaspokojenia jego potrzeb i aspiracji, pomaga osiągnąć gotowość szkolną.

Akceptujemy każde dziecko takim jakie jest, szanujemy jego godność osobistą, stoimy na straży praw dziecka, budujemy jego system wartości i kształtujemy tożsamość.

Stosujemy aktywne metody pracy w całym procesie edukacyjnym, rozwijamy umiejętności dziecka, wyzwalamy jego samodzielność i aktywność.

Zapewniamy wszechstronne warunki do rozwoju zainteresowań i zdolności dziecka, rozbudzamy jego inwencję twórczą.

Aktywnie wspieramy rodzinę w procesie wychowania, staramy się sprostać jej oczekiwaniom w sprawach rozwoju dziecka.

Mamy bogatą ofertę wielokierunkowej edukacji dziecka, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną.

Istotą naszej pracy jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa oraz atmosfery zrozumienia i życzliwości.

Szanujemy decyzje dziecka przy dokonywaniu wyborów, uczymy kompromisowego rozwiązywania konfliktów oraz opanowywania negatywnych emocji.

Jesteśmy otwarci na wszechstronną współpracę z rodzicami i całym środowiskiem lokalnym.

Angażujemy się we wszystkie działania mające na celu dobro i prawidłowy rozwój dziecka.

Działamy na terenie Miasta Płońsk.

Zapewniamy okazję do różnorodnych, ciekawych zajęć, umożliwiając wszechstronny rozwój osobowy, intelektualny, psychiczny, zdrowotny i społeczny.

Istniejemy, by przekazywać dzieciom wiedzę i umiejętności potrzebne w dalszym życiu, wyposażając je  w system wartości uniwersalnych.

Efektywnie wspomagamy rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w korelacji ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

Chcemy by wychowanek przedszkola był samodzielny, twórczy, otwarty, na kontakty z innymi, dobrze przygotowany do rozpoczęcia nauki w szkole.

Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne, bez względu na jego poziom rozwoju intelektualnego lub ruchowego.

Oferujemy dobrze wyposażone sale dydaktyczne, smaczne i zdrowe posiłki, fachową kadrę pedagogiczną, przyjemne otoczenie przyrodnicze. Umożliwiamy udział w zajęciach dodatkowych.