Dzieci

Prawa i obowiązki przedszkolaka

Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat, Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

- właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
- szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania,
- ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej,
- poszanowaniu jego godności osobistej,
- poszanowaniu własności,
- opieki i ochrony,
- partnerskiej rozmowy na każdy temat,
- akceptacji jego osoby.

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

- Przestrzegać wszelkich umów zawartych z nauczycielką, a w szczególności:
- nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki,
- zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. związane ze zdrowiem dzieci, sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne,
- szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu,
- dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, których przebywa,
- przejawiać właściwy stosunek do rówieśników osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych