Statut

 Statut
Przedszkola Nr 3
w Płońsku

  

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 §1

 1. Przedszkole Nr 3 w Płońsku zwane dalej przedszkolem działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.), w szczególności Ustawy z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 80, poz. 542),
  Ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.),
  Ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo Budżetowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 4 poz. 18 z późniejszymi zmianami),
  Uchwały Rady Miasta Płońska Nr XVI 111/99 z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie zmiany formy prowadzenia gospodarki finansowej przedszkoli.
 1. Organ prowadzący przedszkole: Samorząd Gminy Miasta Płońsk.
 2. Forma organizacyjno-prawna – Jednostka samorządowa.
 3. Obsługa finansowo-księgowa przedszkola prowadzona jest przez ZOPO według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 4. Na pieczęci używana jest nazwa w pełnym brzmieniu:

PRZEDSZKOLE NR 3
09-100 PŁOŃSK
NIP: 5671590540
REGON: 130501046
tel./fax 23 662-26-10

 1. Przedszkole może posiadać sztandar, godło oraz ceremoniał.
 2. Organ prowadzący może nadać imię przedszkolu na wniosek rady pedagogicznej.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola.

 §2

 1. Celem przedszkola jest:
  1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,
  2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe,
  3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
  4. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i z dorosłymi,
  5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
  6. troska o zdrowie i ich sprawność fizyczną,
  7. zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
  8. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
  9. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
  10. kształtowanie u dzieci przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
  11. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowania tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

 §3

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę, tj.:
  1. dla każdego oddziału przydzielona jest sala zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,
  2. każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek, dzieci nie mogą pozostawać bez opieki dorosłych,
  3. podczas pobytu wychowanków w ogrodzie zajęcia i zabawy poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,
  4. w trakcie zajęć poza terenem przedszkola w tej samej miejscowości lub innej (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki i woźnej. (nie więcej niż 15 dzieci na jedną osobę dorosłą). W czasie wycieczek do innych miejscowości można korzystać z opieki rodziców.

 §4

 1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 2. Dzieci mogą być odbierane również przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów zapewniające im pełne bezpieczeństwo.
 3. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

 §5

 1. Organami przedszkola są:
  1. dyrektor przedszkola,
  2. rada pedagogiczna,
  3. rada rodziców

 §6

 1. Dyrektor przedszkola ponosi pełną odpowiedzialność za pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą placówki oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za przepisy BHP w placówce.
  1. Jeżeli przerwa w działalności placówki trwa, co najmniej 2 tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli obiektów należących do placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.
  2. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.
  3. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole lub placówkę
 1. Zadania dyrektora są następujące:
  • Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli.
  • Dyrektor sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działanie prozdrowotne.
  • Realizuje uchwały rady pedagogicznej przedszkola, podjęte w ramach stanowiących kompetencji.
  • Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie, a także organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą przedszkola.
  • Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
  • Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
  • Dyrektor występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
  • Dyrektor w wykonywaniu swoich zdań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców.
  • Dyrektor placówki przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolonym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działaniu przedszkola.
 2. Dyrektor Przedszkola organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne lub indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 §7

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
 3. W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki
 5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż jeden raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.
 6. Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:
  1. dyrektor,
  2. rada pedagogiczna,
  3. organ prowadzący,
  4. organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 7. Rada może zebrać się również wtedy, gdy co najmniej jedna trzecia jej członków zgłosi taki wniosek.
 8. Termin zwołania rady pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na tydzień przed posiedzeniem.
 9. Wnioskodawca zwołania posiedzenia rady pedagogicznej powinien podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie.
 10. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzenie planów pracy przedszkola,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków.
 11. Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy:
  1. wyrażanie opinii w sprawie propozycji dyrektora dotyczącej przyznania nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
  2. przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
 12. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora.
 13. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 14. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 15. Osoby biorące udział w posiedzeniach rady pedagogicznej zobowiązane są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.
 16. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem.
 17. Rada Pedagogiczna tworzy zespoły zadaniowe do rozwiązywania bieżących problemów.

 §8

 1. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.
 2. Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na rzecz dzieci przez rodzinę i przedszkole.
 3. Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
 4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  1. w przypadku stwierdzenie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w Przedszkolu opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania,
  2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Przedszkola.
 6. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
 7. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
 8. W wyborach, o których mowa w pkt. 6, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 9. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych
 10. Zebrania rady są protokołowane.
 11. Na posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor placówki.

 §9

 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą:
  1. dają każdemu z nich możliwości swobody działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w przepisach prawa i w statucie przedszkola,
  2. zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą
 2. Spory pomiędzy organami przedszkola są rozwiązywane w formie dyskusji pomiędzy zainteresowanymi stronami. Ostateczne rozstrzygnięcie sporu należy do dyrektora przedszkola.
 3. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz poziomu placówki.
 4. Dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności w placówce może zastępować wyznaczony przez niego w porozumieniu z radą pedagogiczną nauczyciel tego przedszkola. Funkcja ta sprawowana jest społecznie.

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

 §10

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora w porozumieniu z rodzicami.
 2. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na prowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych.

 §11

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku np.: 3-4 - latki, 5-6 - latki z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości.
 2. Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

  §12

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa realizowana jest od godziny 8.00 do 13.00.

1.1. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

 1. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela,
 2. co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku dzieci młodszych -1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),
 3. najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 4. pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne),
 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności z uwzględnieniem zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć gimnastyki korekcyjnej, powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  • z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut,
  • z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut
 1. z budżetu państwa w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe
 2. wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych
 3. w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej

 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 §13

 1. Przedszkole jest wielooddziałowe.
 2. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
  1. 4 sale przedszkolne dziennego pobytu dzieci,
  2. salę gimnastyczną
  3. kuchnię,
  4. pomieszczenie administracyjno-gospodarcze
 3. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 4. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy, codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.

 §14

 1. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku i przedstawia do zatwierdzenia przez organ prowadzący
 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną tygodniowa i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole
 4. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań

 §15

 1. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa, potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału

 §16

 1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00.
 2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na wniosek dyrektora przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00 – 13.00.
 3. Terminy przerw wakacyjnych w pracy przedszkola ustalone przez organ prowadzący na wniosek dyrektora w porozumieniu z rodzicami.
 4. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z trzech posiłków
 5. Koszty wyżywienia dziecka, koszt surowca, pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów.
 6. Opłaty za wyżywienie kwitowane są na druku kwitariusz KP, które są drukami ścisłego zarachowania.
 7. Rodzice (opiekunowie) nie wnoszą opłaty, o której mowa w pkt.5 za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu po wcześniejszym (nie później niż 1 – ego dnia nieobecności) powiadomieniu przez rodziców (opiekunów) o nieobecności dziecka w przedszkolu.
 8. Opłaty za wyżywienie przyjmowane są w dni wyznaczone przez dyrektora nie później niż od 10 do 15 każdego miesiąca.
 9. Opłata za świadczenia przedszkola realizowane w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wynosi 1 zł za godzinę.
 10. Opłata za wyżywienie w części dotyczącej zakupu surowców wynosi odpowiednio
  • obiad – 50%
  • śniadanie – 25%
  • podwieczorek – 25%
 1. Pracownicy maja prawo do korzystania z wyżywienia w przedszkolu i pokrywają 100% kosztów przygotowania posiłków.
 2. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia dzieci i pracowników ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym w wydanym, odrębnie na każdy rok szkolny, zarządzeniu

 

ROZDZIAL V

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.

 §17

 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.
 4. Szczegółowe zasady pracowników administracji i obsługi określa dyrektor przedszkola w oparciu o statut przedszkola z uwzględnieniem potrzeb organizacyjnych placówki.

 §18

DO OBOWIĄZKÓW INTENDENTA NALEŻY:

 1. Przyjmowanie odpłatności od rodziców na kwitariuszu ewidencyjno-przychodowym i rozliczanie dochodów z ZOPO.
 2. Przechowywanie w kasie gotówki, rachunków.
 3. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencji poza księgowej, aktualizacja wywieszek inwentarzowych.
 4. Uzgadnianie sald z księgowością ZOPO.
 5. Uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku przedszkola.
 6. Zaopatrywanie przedszkola w sprzęt, pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe, itp.
 7. Troska o stan techniczny budynku, nadzór nad remontami podczas nieobecności dyrektora.
 8. Kontrola nad właściwym funkcjonowaniem urządzeń, sprzętów, instalacji elektrycznej, gaśnic, zgodnie z przepisami BHP i ppoż.
 9. Kontrola czystości wszystkich pomieszczeń, stały nadzór nad pracą pracowników obsługi.
 10. Współuczestniczenie w opracowaniu planu roboczego i perspektywicznego w zakresie działalności administracyjno-gospodarczej i finansowej przedszkola.
 11. Rejestracja zwolnień lekarskich pracowników.
 12. W okresie wakacji praca wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora.
 13. Pobieranie z kasy ZOPO zaliczki oraz rozliczanie jej na podstawie rachunków sprawdzonych i podpisanych przez dyrektora przedszkola oraz zaewidencjonowanie w odpowiednich rejestrach.
 14. Zaopatrywanie w artykuły żywnościowe przedszkola zgodnie z planowanymi jadłospisami, obowiązującymi normami i kalorycznością.
 15. Wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie ich codziennie do raportu żywieniowego (potwierdzone podpisem kucharki).
 16. Prowadzenie kartotek magazynowych i dziennika materiałowego (przebitki sporządzanie rozliczeń miesięcznych).
 17. Przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie, właściwe przechowywanie ich i zabezpieczenie przed zniszczeniem.
 18. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni i porcjowaniem posiłków.
 19. Zaopatrywanie przedszkola w środki czystości oraz pracowników w odzież ochronną.
 20. Zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem.
 21. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 §19

DO OBOWIĄZKÓW KUCHARZA NALEŻY:

 1. Układanie jadłospisu na dekadę.
 2. Pobieranie produktów spożywczych z magazynu wg planowanego jadłospisu i przygotowanie posiłków.
 3. Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, BHP i ppoż., dyscypliny pracy.
 4. Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem.
 5. Dbanie o najwyższą jakość posiłków oraz wydawanie ich o wyznaczonych godzinach.
 6. Ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków, racjonalne wykorzystanie produktów pobranych z magazynu.
 7. Właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia, oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem.
 8. Zachowanie zgodności kalorycznej przygotowywanych posiłków z ich zaplanowaną wartością.
 9. Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 10. Dbanie o wzorowa czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętów i naczyń oraz odzieży ochronnej.
 11. Natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia.
 12. Współudział w okresowym porządkowaniu pomieszczeń kuchennych.
 13. Wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 §20

DO OBOWIĄZKÓW POMOCY KUCHENNEJ NALEŻY:

 1. Obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków.
 2. Rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych.
 3. Przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi.
 4. Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków.
 5. Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy.
 6. Mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego.
 7. Sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szaf ze sprzętem kuchennym, pranie fartuchów i ścierek.
 8. Doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności.
 9. Pomoc w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęty stanowiące wyposażenie kuchni.
 10. Odpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni.
 11. Wykonywanie innych poleceń dyrektora przedszkola i kucharki związanych z organizacją pracy przedszkola.

 §21

DO OBOWIĄZKÓW WOŹNEJ ODDZIAŁOWEJ NALEŻY:

 1. Współpraca z nauczycielką przydzielonej grupy.
 2. Zwracanie uwagi na bezpieczne zachowanie dzieci, informowanie nauczycielek o sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu”
 3. Codzienne sprzątanie Sali, wycieranie kurzu z zabawek, pomocy, półce na prace indywidualne.
 4. Dbanie o czystość łazienek i sanitariatów.
 5. Sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych.
 6. Dbanie o czystość parkietów, ręczników, fartuchów ochronnych i estetyczny wygląd placówki.
 7. Raz w miesiącu wykonanie generalnego sprzątania.
 8. Estetyczne podawanie posiłków dzieciom z uwzględnieniem właściwych porcji.
 9. Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących.
 10. Pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu się.
 11. Opieka w czasie spacerów i wycieczek.
 12. Pomoc dzieciom przy korzystaniu z toalety oraz w sytuacjach tego wymagających.
 13. Odpowiednie zabezpieczenie przez dziećmi środków czystości, oszczędne nimi gospodarowanie.
 14. Kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości.
 15. Dbałość o naczynia, powierzony sprzęt, zabezpieczenie przed kradzieżą oraz umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym.
 16. Dyżury w szatni, pomoc w ubieraniu się wszystkim dzieciom przedszkolnym przebywającym w tym pomieszczeniu.
 17. Dbałość o ogród kwiatowy na terenie do zabaw dla dzieci.
 18. Wykonywanie innych poleceń dyrektora przedszkola.

 §22

DO OBOWIĄZKÓW POMOCY NAUCZYCIELKI NALEŻY:

 1. Spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela grupy najmłodszej.
  1. Zwracać uwagę na bezpieczne zachowanie dzieci, informować nauczycielki o sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
 2. Opieka nad dziećmi 3-letnimi w ciągu całego dnia (pomoc przy myciu, ubieraniu i karmieniu, itp.).
 3. Utrzymywać czystość pomieszczeń, w których przebywa z dziećmi.
 4. Opieka nad kwiatami i akwarium z rybkami w swojej sali.
 5. Dbanie o należyty stan mienia przedszkolnego.
 6. Okresowe mycie zabawek, zmiana ubrań lalek, pranie pościeli lalek.
 7. Uprzejmość i życzliwość w stosunku do dzieci.
 8. Dbanie o grządkę kwiatową na terenie do zabaw.

 §23

 1. Dyrektor przedszkola powierza oddziały opiece jednej lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 §24

ZAKRES I ZADANIA NAUCZYCIELI

 1. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych wychowanków.
  1. Uwypukla w tematyce zajęć wychowawczych treści dotyczące bezpieczeństwa.
  2. Wzmaga działalność profilaktyczną wśród grupy dzieci, która nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym dzieciom.
  3. Reaguje na naruszenie przez dzieci zasad zachowania (przemoc fizyczna, agresja, wulgarne wyrazy, zwroty i gesty).
 2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowań, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
 3. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej w zasób jego własnych doświadczeń.
 4. W pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.
 5. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy według odrębnych przepisów. Prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci. Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcio- lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat)
 6. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
 7. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
 8. Nauczyciel współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania w przedszkolu realizowanego w danym oddziale.
 9. Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 10. Nauczyciele planują prace z dziećmi cyklicznie, opracowując miesięczne plany wychowawczo-dydaktyczne i są odpowiedzialni za jakość pracy.
 11. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki, wychowania i nauczania dzieci.
 12. Przedszkole organizuje dni otwarte 1 raz na kwartał.
 13. Zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż trzy razy w roku.
 14. Nauczyciel przeprowadza w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
 15. Nauczyciel przygotowuje do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.
 16. Nauczyciele, wychowawcy organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną współpracując z rodzicami w trakcie bieżącej pracy z dziećmi oraz w formie:
  • zajęć rozwijających uzdolnienia
  • zajęć specjalistycznych
  • porad i konsultacji

Dokumentacja udzielanej pomocy znajduje się w dziennikach zajęć.

 1. W Przedszkolu Nr 3 w Płońsku w miarę bieżących potrzeb funkcjonują zespoły zadaniowe, m.in. programowy, metodyczny, wychowawczy i profilaktyczny, zarządzania, szkoleniowy. Każdy zespół pracuje zgodnie z planem pracy zespołu na dany rok szkolny. Praca zespołów jest dokumentowana w sposób przyjęty przez zespół w uzgodnieniu z dyrektorem.

 

ROZDZIAŁ VI

Wychowankowie przedszkola

 §25

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Takim przypadkiem może być:
   • sytuacja rodzinna (np.: dziecko z rodziny patologicznej, śmierć matki, porzucenie dziecka przez matkę);
   • sytuacja prawna dziecka (adopcja, rodzina zastępcza);
   • sytuacja materialna (np.: matka zmuszona podjąć pracę);
   • szybki, intensywny rozwój dziecka, które dorosło do przedszkola i czuje potrzebę kontaktu z dziećmi (np.: zdolny jedynak)
  2. Odbywające roczne przygotowanie przedszkolne
 2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
 3. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasady:
  1. akceptacji takim, jakie jest,
  2. zaspokajania potrzeb dziecka,
  3. aktywności,
  4. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
  5. organizowania życia społecznego, przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić,
  6. integracji, aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
  7. poszanowania godności osobistej, życzliwości, podmiotowego traktowania,
  8. ochrony przed wszystkimi formami pomocy fizycznej bądź psychicznej,
  9. szacunku dla wszystkich.
 4. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie we wrześniu na początku roku szkolnego.
 6. Na podstawie uchwał rady pedagogicznej dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy:
  • dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 1 miesiąca a rodzice nie zgłaszają przyczyny nieobecności,
  • rodzice bez podania przyczyny systematycznie zalegają z opłatami za wyżywienie przez okres 1 miesiąca,
  • gdy dziecko zagraża zdrowiu, higienie i bezpieczeństwu innych dzieci i swojemu
  • skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
 7. Rekrutacja w przedszkolu trwa od 01.03.- 31.03. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest pobranie karty zgłoszenia od dyrektora placówki.
 8. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza niż ilość miejsc, dyrektor przedszkola może odstąpić od powoływania komisji kwalifikacyjnej.
 9. W przypadku, gdy liczba dzieci jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu dziecka decyduje społeczna komisja powołana przez dyrektora przedszkola.
  • Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
 10. Powołana komisja kwalifikacyjna składa się: z przedstawicieli rady pedagogicznej
 11. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 5- letnie i 6 letnie, dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci; matek, ojców i dzieci wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także z rodzin zastępczych oraz dzieci z rodzin wielodzietnych.

 

ROZDZIAŁ VII

Rodzice

§26A

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  1.  przestrzeganie niniejszego statutu,
  2. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
  3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
  4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
  6. niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
  7. zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci pięcioletnich i sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
  8. zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
  9. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
  10. inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

 §27

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:
  1. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno – wychowawczej,
  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka
  3. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać,
  4. uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  5. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji przedszkola,
  6. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.
  7. zwrócić się do dyrektora przedszkola z pisemnym wnioskiem o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  8. do niewyrażania zgody na udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§28

 1. Przedszkole gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

Tekst jednolity
Statutu Przedszkola Nr 3 w Płońsku
ul. Wolności 18
wprowadzony dnia 20.11.2014 r.
uchwałą Nr 3/2014/2015

 


Załącznik Nr 1 do Statutu
w związku z podjęciem uchwały Nr 6 2014/2015
Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 3 w Płońsku z dnia 02.03.2015r.
w sprawie zmian w Statucie Przedszkola Nr 3

 

§ 1

Wprowadzić do Statutu Przedszkola Nr 3 w Płońsku następujące zmiany:

 

w Rozdziale VI § 25 dodaje się następujące ppkty w brzmieniu:

c) W pierwszej kolejności do Przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające kryteria obowiązkowe (art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)

 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (Załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
  o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (Załącznik: orzeczenie
  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
 • Niepełnosprawność kandydata (Załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
 • Wielodzietność rodziny kandydata (Załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.)
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (Załącznik: orzeczenie
  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. .U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (Załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. .U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą (Załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. .U. z 2013 r. poz.135)

d) Kryteria obowiązkowe są punktowane i posiadają taką samą wartość punktową od 0-1

e) Jeżeli liczba dzieci spełniających kryteria obowiązkowe jest większa niż liczba miejsc w Przedszkolu o przyjęciu do Przedszkola będą decydowały kryteria dodatkowe uchwalone przez organ prowadzący – Radę Gminy Miasto Płońsk.

 

Podstawa Prawna:

 Na podstawie art. 50. ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 52, ust. 2 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

 

 

 


 

Załącznik nr 2 do Statutu
w związku z podjęciem Uchwały Nr 6/2015/2016
Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 3 w Płońsku z dnia 25.11.2015 r.
w sprawie zmian w Statucie Przedszkola Nr 3

§1

Wprowadzić do Statutu Przedszkola Nr 3 w Płońsku następującą zmianę:

w Rozdziale III "Organy przedszkola" §7 do punktu 10 dodaje się podpunkt e w brzmieniu: "Rada Pedagogiczna ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki".

Podstawa prawna: art. 50 ust.2 pkt 1 w związku z art. 52, ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

 


 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU
w związku z podjęciem uchwały Nr 5/2016/2017
Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 3 w Płońsku z dnia 14.09.2016r.
w sprawie zmian w statucie Przedszkola Nr 3

 

§ 1

Wprowadzić do statutu Przedszkola Nr 3 w Płońsku następujące zmiany:

 

W rozdziale II, paragraf 2, do punkt 1 dodaje się:

 • podpunkt l w brzmieniu: „kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania”
 • podpunkt ł w brzmieniu: „przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;
 • podpunkt m w brzmieniu: „w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

W rozdziale IV, paragraf 12, punkt 1, podpunkt 1.1 podpunkt d otrzymuje brzmienie:

pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:

 • dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

W rozdziale IV w paragrafie 12 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

„Na podstawie złożonego przez rodzica pisemnego wyrażenia woli uczestnictwa dziecka w nauce religii, przedszkole organizuje zajęcia dla dzieci sześcioletnich”

 

W rozdziale IV w paragrafie 13, punkt 2, podpunkt a otrzymuje brzmienie:

„5 sal przedszkolnych dziennego pobytu dzieci”

W rozdziale V, dodaje się paragraf 25:

Zadania i zakres nauczyciela języka angielskiego

1. Nauczyciel języka obcego jest zobowiązany do przestrzegania ogólnego zakresu obowiązków nauczyciela, który obowiązuje w przedszkolu.

2. Nauczyciel języka obcego jest zobowiązany dokumentować przebieg pracy wychowawczo- dydaktycznej według obowiązującej w przedszkolu procedury dokumentowania przebiegu nauczania.

3. Nauczyciel języka obcego jest zobowiązany do przedstawienia dyrektorowi, w celu dopuszczenia do użytku w przedszkolu, programu nauczania języka obcego, na zasadach określonych w stosownej procedurze wewnętrznej.

4.Podstawowym celem pracy nauczyciela języka obcego jest osłuchanie dzieci z językiem obcym poprzez organizację nauki w formie zabaw, w szczególności muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych, innych.

5. Dziecko w normie intelektualnej kończące edukację przedszkolną powinno osiągnąć umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w zakresie nauki języka obcego.

6. Nauczyciel języka obcego jest zobowiązany do informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci i zamierzeniach edukacyjnych w zakresie określonym programem nauczania, na zasadach obowiązujących w przedszkolu.

W rozdziale VI po punkcie 11, dodaje się punkt 12 w brzmieniu:

„rodzic po zakończeniu rekrutacji ma obowiązek w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy dzieci przyjętych do przedszkola złożyć u dyrektora potwierdzenie woli korzystania z usług przedszkola”.

 

Podstawa prawna: art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016r. poz. 895).

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej